Provozní řád Kina Kavalírka

1. 1. 2024

Provozní řád Kina Kavalírka

 

Platný od 1. 1. 2024

 

1. Provozovatel Kina Kavalírka je zapsaný spolek Krutón z.s., IČ: 04024745, se sídlem: Červenkova 524/8, Praha 8, 182 00

2. Spolek krutón z.s. se věnuje provozu Kina Kavalírka a Audiovizuálního centra, Účelem spolku je šíření povědomí o audiovizuálním umění, výchově a vzdělávání v této oblasti.

3. Kino je způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu e-cinema.

4. Vstupné určuje provozovatel kina.

5. Prodej vstupenek na místě je možný vždy 30 minut před začátkem první projekce.

6. Lístky lze zakoupit také online na stránkách kinokavalirka.cz.

7. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.

8. Vstup do sálu kina je možný až po zakoupení platné vstupenky a nejdříve po vyzvání zaměstanci kina.

9. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit bez nároku na náhradu vstupného.

10. Divák je povinný dodržovat čas začátku promítání filmové projekce. Po oficiálním začátku programu si provozovatel vyhrazuje právo vstupenku stornovat bez náhrady.

11. Z hygienických důvodů je zakázáno do sálu kina vnášet a konzumovat jakékoliv vlastní občerstvení bez předchozího svolení personálu.

12. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit (včetně elektronických cigaret, dýmek a „heat-not-burn“ tabákových výrobků).

13. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

14. Psi mohou do prostoru kina či baru pouze na vodíku v doprovodu majitele a zcela pod kontrolou, nesmí rušit štěkotem, znečišťovat prostory kina či obtěžovat jiné návštěvníky. Je zakázáno pouštět psa v sále na sedačku. Škodu způsobenou psem je majitel povinen provozovateli uhradit.

15. Škodu způsobenou na majetku je návštěvník kina povinen uhradit v plné výši. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.

16. Představení končí až po promítnutí závěrečných titulků či oznámení konce představení. Diváci odchází, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost. Provozovatel nezodpovídá jakýmkoliv způsobem za úrazy vzniklé v souvislosti s odchodem diváka před ukončením představení.

17. Ve sále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení bez předchozího povolení provozovatelem.

18. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina a baru.

19. S nábytkem a vybavením kina je povoleno manipulovat jen se souhlasem personálu. V případě poškození způsobeného nevhodným zacházením máme právo požadovat náhradu škody. Za škody způsobené́ svým chováním a jednáním je divák plné̌ odpovědný a zavazuje se k veškerým úhradám spojeným s jejich odstraněním.

20. V kině platí zákaz vstupu do prostorů pro personál, dále prostoru před plátnem a všech technických zázemí.

21. Diváci a návštěvníci, kteří pobývají před budovou kina, jsou povinni svým chováním nerušit obyvatele okolních domů po 22. hodině v rámci nočního klidu.

22. Divák vstupem do prostoru vyslovuje souhlas k pořízení audiovizuální dokumentace, která může být následně použita ke zvěřejnění a propagačním účelům.

23. Vstupem do prostorů kina a baru návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina. V případě nejasností se návštěvník může obrátit na personál kina.

 

V Praze, dne 1. 1. 2024

Jana Minaříková, výkonná ředitelka kina Kavalírka